Säännöt

Beast2F ry 

TOIMINTASÄÄNNÖT 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Beast2F ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi. 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

Seuran toiminta-alueena on Suomi.  

2 § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää painonnostoa, liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1) Tarjoamalla 

    • kunto- ja terveysliikuntatoimintaa 
    • kilpaurheilua 
    • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa 
    • tiedotus- ja suhdetoimintaa 
    • koulutustoimintaa 

2) Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.  

3) Harjoittamalla julkaisutoimintaa 

Toimintansa tukemiseksi seura voi:  

    • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa  
    • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa 

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä  

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

§ Seuran jäsenet 

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.  

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.  

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.  

6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 

7 § Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellytmät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta  

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.   

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet  

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 

    • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
    • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä  
    • urheilun eettisiä periaatteita 
    • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä 
    • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä  

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 

Rangaistavaa on: 

    • toimiminen tavallajonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 
    • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
    • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta    
    • syyllistyminen dopingrikkomukseen 
    • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
    • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
    • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
    • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: 

    • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
    • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
    • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
    • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
    • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu  
    • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
    • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys 
    • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta  
    • lainvastainen mainonta 
    • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
    • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
    • lahjonta 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta 

Johtokunta päättä erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.  

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.  

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.  

10 § Liittymis- ja jäsenmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis-  ja jäsenmaksujen sekä kannattajasenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. 

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä. 

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

12 §  Kevät- ja syyskokous  

Kevätkokouksen asiat 

1) Avataan kokous 

2) Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5) Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 

7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

8) Päätetään kokous 

Syyskokouksen asiat 

1) Avataan kokous 

2) Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5) Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

6) Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

7) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio  

9) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi 

10)Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

11) Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja
ja
 varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja 

12) Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

14) Päätetään kokous 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

13 § Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

14 § Pöytäkirja 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöykirjaa. Seuran ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. 

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

15 § Äänestys 

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.  

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

16 § Seuran hallinto 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä.  Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous 

5 Vastata seuran taloudesta 

6 Pitää jäsenluetteloa 

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus  

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. 

17 § Tilivuosi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

18 § Nimenkirjoittajat 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

19 § Jaostot ja joukkueet  

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. 

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat  lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä.  

20 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

21 § Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

22 § Seuran varojen luovuttaminen 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

23 § Saavutetut jäsenoikeudet 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

Jaa